Brandi Hitt reports from Los Angeles.

1 / 22
WABC – NY
Fri, Nov 1, 2013 11:40 PM EDT