Biden's faulty 'lifeguard' logic

Biden's faulty 'lifeguard' logic