Dimon survives votes on pay, chairmanship

Dimon survives votes on pay, chairmanship