Iran frees ex-prosecutor tied to Kazemi death

Iran frees ex-prosecutor tied to Kazemi death