Jennifer Hudson, Sandy Hook Chorus perform 'America the Beautiful'

Jennifer Hudson, Sandy Hook Chorus perform 'America the Beautiful'