Katy ISD: 'Zip gun' led to Seven Lakes evacuation

Katy ISD: 'Zip gun' led to Seven Lakes evacuation