Lashkar hails Ajmal Kasab as a martyr

Lashkar hails Ajmal Kasab as a martyr