Minn. Gov. Tim Pawlenty: Obama Promises 'Fluffy'

Minn. Gov. Tim Pawlenty: Obama Promises 'Fluffy'