MLK marchers take to Daytona Beach

MLK marchers take to Daytona Beach