Obama ready to take on gun control

Obama ready to take on gun control