Outdoor seating on Monterey's Alvarado Street

Thumbnail