Patti Smith performs "My Blakean Year"

Patti Smith performs