PM Gillard called to apologise

PM Gillard called to apologise