Romney, Ryan talk Obama on "60 Minutes"

Romney, Ryan talk Obama on