Shafik victory claims spark anger

Shafik victory claims spark anger