Simon Pegg on the joys of 'Phineas & Ferb'

Simon Pegg on the joys of 'Phineas & Ferb'