Stiletto killer takes the stand

Stiletto killer takes the stand