Tesla Strikes Deal to Keep Existing Retail Stores in New York

Tesla Strikes Deal to Keep Existing Retail Stores in New York