WASHINGTON Breaking News: White House Sees Smaller Budget Deficit in 2013

WASHINGTON Breaking News: White House Sees Smaller Budget Deficit in 2013