White House on new apology tour?

White House on new apology tour?