White House touts Obama economic speech

Thumbnail