Amanda Salas takes us to San Diego Comic-Con 2022

Amanda Salas, AKA "Punder Woman," takes us to San Diego.