Brady cherishes teammates' joy

Brady cherishes teammates' joy