Building demolished in downtown Buffalo

Building demolished in downtown Buffalo