Dana Bash interviews Kari Lake fE4o_YOD9SAvEkco

Dana Bash interviews Kari Lake about election lies