Dr. Jill Biden speaks with WPTV anchor Kelley Dunn

WPTV NewsChannel 5 anchor Kelley Dunn spoke to Dr. Jill Biden via Zoom just after she cast her ballot.