Duck Tour takes tourists around city, cruise around Galveston Bay

The Duck Tour takes tourists around the city and a quick cruise around Galveston Bay.