Effort to recall Gov. Newsom close to forcing vote

‘Recall Gavin Newsom’ senior adviser Randy Economy joins ‘America Reports.’