Eta's impact on SWFL

Eta's bring s flooding and power outages to Southwest Florida.