Gambling operation shutdown

Gambling operation shutdown