Giant Panda Bei Bei celebrates 4th birthday

Smithsonian's youngest giant panda cub celebrates his 4th birthday on Thursday. (Aug. 22)