Goodbye, Mr. President.

Y News Tumblr

Goodbye, Mr. President.