Haivision 3G test 1/13/2021

Haivision 3G test 1/13/2021