Hanover boy's Anthem LemondAid stand raises over $1,000

Hanover boy's Anthem LemondAid stand raises over $1,000