History & Hope: Former Savannah Mayor Otis Johnson

History & Hope: Former Savannah Mayor Otis Johnson