Kid reporter takes us through the Tulsa State Fair

Kid reporter takes us through the Tulsa State Fair