Las Vegas celebrates Lei Day

Las Vegas celebrates Lei Day on May 1.