Metro Council to vote on budget surplus

Metro Council to vote on budget surplus