Metro pools prepare to open for season

Metro pools prepare to open for season