Milwaukee crash data points to major problems along Capitol Dr.

Milwaukee crash data points to major problems along Capitol Dr.