Mizzou's Dennis Gates: 'You have to allow players to be themselves'

Mizzou's Dennis Gates: 'You have to allow players to be themselves'