North Texas Senior Becomes TikTok Sensation

Karen Borta introduces us to Stephen Austin.