Okemo's ski patrol celebrates International Women's Day by staffing all female ski patrol

Okemo's ski patrol celebrates International Women's Day by staffing all female ski patrol