President Biden to tour storm damage on the Central Coast

President Joe Biden will tour storm damage on California's Central Coast on Thursday.