San Diego Zoo, Safari Park to reopen

The San Diego Zoo and Safari Park are set to reopen Saturday.