Spokeswoman: Kansas Gov. Laura Kelly to seek second term in 2022

Spokeswoman: Kansas Gov. Laura Kelly to seek second term in 2022