Tamron Hall's new season premieres on WDSU

Tamron Hall's new season premieres on WDSU