Tyson CFO John R. Tyson apologizes to investors after arrest

Tyson CFO John R. Tyson apologizes to investors after arrest