Volodymyr Zhukovskyy trial: Day 1 of testimony (Part 2)

See Part 2 of testimony on the first day of the Volodymyr Zhukovskyy trial.