yahooentertainment:President Obama takes the stage for his...

yahooentertainment:

President Obama takes the stage for his farewell address